A
afturboðan feedback
afturkomuferð refresh rate
afturvending carriage return vogn retur
albøta optimize (to) optimalisere
algoritma algorithm algoritme
alisligur physical fysisk
almannaforrit public domain program
almannalykil public key
alnýtari superuser
alsom streymveiting UPS/uninteruptable power supply nødstrømsforsyning
amboð tools
ambætari server sh vertur
angra undo (to)
arbeiðsligur ergonomical ergonomisk
atgerð operation
atgongd access tilgang
atgongdartíð access time tilgangstid
atkoma kv admission
atlagari adapter
atlát password adgangskode
atsetur address adresse
avbrongla decrypt/decipher (to)
avgreiðslutíð turn-around time gennemløbstid
avlinju- off-line off-line sh leysalinju-
avmyndan mapping
avrik performance
avrika perform (to)
avriksroynd benchmark-test
avrit copy kopi
avrita copy (to) kopiere
avritsvardur copy-protected kopibeskyttet
avtúgva unpack (to) udpakke

Á
ábending
indication
áhaldandi persistent
álag overlay
álinju- on-line sh fastalinju-
áttund kv ® být
ávirki argument

B
bakforrit background program baggrundsprogram
bakglopp backspace tilbageryk
bakskák back slash
band tape
bandbreidd bandwidth båndbredde
baud h baud
báðar vegir duplex
bákn h signal
beina route (to)
beinari router
beining routing
beinleiðis atgongd direct access
bekt kv batch
belti zone zone
bera saman compare (to) sammenligne
beri k carrier
binding binding
bindistrika hyphen
bit [bi:t] h bit
bíðibundin busy wait
bíðirøð queue sh hali
bíðistøða waitstate
blokkur block blok
boð h flt instruction ordre
boðan message meddelelse
borð board sh bretti
borðtelda desk-top computer
breddi margin
breidd width
breiða kv semaphore
breiðband broadband
brekforrit diagnostic program diagnoseprogram
bretti ® borð
breyt bus
brigdil k variable variabel
brongla encrypt/encipher (to)
bronglari scrambler
brotknappur break key
brotstaður break point
brúkaratýður ® nýtaratýður
brúkari ® nýtari
brytil k fractal
bundnatal parameter
byggilag architecture
bygnaður structure
byrjan startup
byrjanaratsetur start address
být k byte byte, oktet sh áttund
býta swap (to) skifte
býta um exchange (to)
býti ® útbýting
bøta patch (to)
bøtari patcher

D
dagføra update (to)
dáta kv data
dátuberi k data carrier databærer
dátubygnaður data structure datastruktur
dátufløga ® teldufløga
dátufrøði
® teldarfrøði
dátugrunnur
data base database sh dátustovnur
dátugrunsforrit
data base program databaseprogram
dátuheilskapur data integrity
dátuheiti identifier datanavn
dáturøkiskapur data discipline datadisciplin
dátusending data transmission datatransmission
dátuskrá data dictionary
dátustovnur ® dátugrunnur
dátuviðgerð
data processing databehandling
diskadriv disk drive diskdrev
diskil k diskette, floppy disk sh lindiskur
diskladriv diskette drive
disklastøð diskette station diskettestation
diskrúmd disk volume
diskur disk pladelager
draga frá decrement (to), subtract (to) subtrahere
draga inn indent (to) rykke ind
driv h drive
drívari driver
dums h dump
dultekstur cipher2
dumsa dump (to)

Ð
ð eth

E
edv ® teld
eftirgerð
emulation
eginleiki attribute attribut
egintelda PC/personal computer personlig computer
eind unit enhed
einindi h flt entity entitet sh verulag
elektronikkur electronics elektronik sh ravindi
endaknappur end key
endanýtari end-user slutbruger
endurbyrjan restart genstart
endurgerð recovery
endurkvæmur recursive
endurrita rewrite (to) regenerere
endurskoðað útgáva revised edition revideret udgave
endurstovna restore gendanne
endurtøka repetition
endurtøkulykkja repeat loop
ergeril k microprocessor mikroprocessor
ertelda microcomputer mikrodatamat
eyðkenni feature

F
fald h product1 produkt
fara út exit (to)
farkleiv transistor sh transistari
fartelda lap top computer sh knætelda
fastadiskur fixed disk
fastalinju- ® álinju-
fastasnið fixed format
fastatal ® óbrigdil
fastbundin static
fastbúnaður firmware
feitskrift bold face/bold fed skrift
fella trap fælde
festa attach (to)
filtur h filter
fíla kv file fil
fílukervi file system
fíluskrá directory katalog
fíluskrá file type
fjarnet WAN/wide area network
fjarskifti h telecommunication telekommunikation
fjarstýring remote control
fjórðaættarliðsmál 4GL/forth generation language
fjølgeril multiprocessor
fjølrásari multiplexer multikanal
fjølvi k macro makro
flagg flag flag
fleirkoyrsla multitasking
fleirnýtarakervi multiuser system flerbruger system
flís chip
flyta transfer (to) overføre, move (to) flytte
flytandi relocatable
flætta merge (to) flette
formbroyta convert (to) omsætte
formbroyti k converter omsætter
formgáva design
formur template
forrit program program
forrita code (to), orogram (to) programmere
forritan programming programmering
foritanarmál programming language programmeringssprog
forritari programmer programmør
forritasavn program library programbibliotek
forritsfíla program file programfil
forritsmótul program modul programmodul
forritstekstur program code programkode
forsettur default sh sjálvsettur
forskrift procedure procedure
forsniða format (to) formattere sh sniða
forstíla index (to)
forsøgin predictive
forsøgn prediction
fortekn sign
framforrit foreground program
framleiðing product2
framleiðsla ® virking
frammantelda front end computer
framskák forward slash
frádrag decrement
frádragari subtractor
frádráttur subtraction subtraktion
frámerki tag
frámerkjandi significant
frumforrit source program kildeprogram
frummál source language kildesprog
frumrit original
frymd kv primitive
fullskíggjaritil full screen editor
funka kv function
funkuknappur function key funktionstast
fylgitelda satellite computer
fylki array sæt
fylla fill (to)
fylling padding
fyribils temporary
fyrispurningur query forespørgsel

G
gagnnýti h efficiency effektivitet
gagnnýtur effective effektiv
gátal check digit kontrolciffer
geiri sector sektor
geislaprentari laser printer laserprinter
gerðalisti log
gerðalista log (to)
geril k processor
gevast quit (to)
gilda enable (to)
gjøgnumferð transit
gjøgnumtak throughput
glaða beacon (to)
glopp space, blank blanktegn
gluggi window vindue sh rútur
goyma save (to), store (to) gemme
goyming storing
goymsla storage lager
goymslueind storage unit lagerenhed
greiðboð prompt klarmelding
greina analyze (to) analysere
grundband baseband
grundtal radix
gyrði h flexibility fleksibilitet
gyrðin flexible fleksibel sh liðiligur

H
halda upp á assert (to)
hali ® bíðirøð
hand- manual2 manuel sh handstýrdur
handanmál metalanguage metasprog
handbók manual1 manual
handfari k handler
handstýrdur ® hand-
harðdiskur harddisk
háloysin l high resulution2 højopløselig
háloysni h high resolution1 højopløsning
hálýsing highlighting
háskrift superscript høj skrift
hástigsmál high level language højniveau sprog
hátídd kv high frequency højfrekvens
háttalag method metode sh yrkislag
hátætti k high density
heildarvent forrit object oriented program
heilskapur integrity
heiltal integer heltal
heiltøkur global
heimild authorization autorisation
heimknappur home key
heinta retrieve (to) hente
helling bias
helvtarleiting binary search binær søgning
hending event
hentleikaforrit utility program
herma emulate (to) efterligne sh tillaga
hermari emulator
hissinistal random number tilfældigt tal
hitaprentari thermal printer termisk printer
hjágeril coprocessor
hjálpar- auxiliary hjælpe-
hjálparknappur help key hjælpetast
hjálpartekstur help text hjælpetekst
holaband paper tape
hugtakasavn thesaurus
hústelda home computer hjemmecomputer
hylkisband tape cassette kasettebånd sh snælda
hækkandi ascending stigende
høgrajavna right justify (to)
høgri breddi right margin højremargin

I
inna execute (to) udføre
innbygdur build-in indbygget
inndráttur indent indryk
inngangur entry point indgang
inning execution udførsel
innknappur enter key enter tast
innlegging installation
innleiða initialize (to)
innleiðsla initiation
innleiðsluval initial choice startvalg
innritast log on/log in (to)
innskildur heuristic
innskot insertion
innskotsknappur insert key
innskotsstandur insert mode indsættetilstand
innsláttur key entry indtastning
innstøkk impulse
inntak input inddata sh ílag
inntaksforrit input program indlæseprogram

Í
í senn ® lið um lið
íbygnaður inheritance
íhylking encapsulation
íhylkja encapsulate (to)
ílag ® inntak
ímynd icon ikon sh teknmynd
ískoyta append (to)

J
javnatekn (=) equal sign lighedstegn
javnindi h flt parity

K
kaðallegging cabling
kaga browse (to)
kall call kald
kelda source
keldufíla source file
kemba debug (to) afluse
kembari debugger
kerva systematize (to) systematisere
kervi h system
kilobýt Kb/kilobyte
kisil k silicon
kjarni core, kernel kerne
klikkja click (to) klikke sh smella
klingra cylinder sh strokkur
klipp h cut klip
klippa cut (to) klippe
klippa og líma cut and paste klippe og klistre
klokka clock klokke
klokkubákn clock signal
klombur h parenthesis
klúgva split (to) opdele
knappaborð keyboard tastatur
knappaklikk key click
knappur key tast
knútur node knude
knætelda ® fartelde
kort card
kostur option
kota kv code kode
kovi coche
koyra run (to) køre
koyrsla task kørsel
koyrslubrek run time error kørselsfejl
kós direction
kravfesting k requirements specification kravspecifikation
krosstilvísing cross-reference
kunnleikakervi knowledge based system

L
laga til customize (to)
lata aftur close (to) lukke sh loka
lata út release (to) sh sleppa
lágloysin l low resolution2 lavopløselig
lágloysni h low resolution1 lavopløsning
lágskrift subscript1 lav skrift
lágtídd kv low frequency lavfrekvens
leggja inn install (to) installere
leggja saman add (to) addere
leggur branch gren
leið path sti
leiða pipe (to)
leiðarbók ® nýtarabók
leiðarit flowchart rutediagram
leiðsla management
leingjari extension (cord) forlænger
leita search (to) søge
leiting search søgning
leitingarlykil search key søgenøgle
lesa read (to) læse
lesiminni ROM
leypa um skip (to)
leysadiskur removable disk
leysalinju- ® avlinju-
lið um lið parallel sh í senn
liðiligur ® gyrðin
liður item element
lindiskur ® diskil
linjuskifti line switching
lista list (to) liste
listi list liste
litaval palette
líkning kv equation ligning
líma paste (to) klistre
ljóðsvari k audio response unit
ljóslesa scan (to) skanne
ljóslesari optical reader, optical scanner optisk skanner
ljóslestrar stavakensl OCR/optical character recognition
ljóslestur optical reading, optical scanning optisk læsning
ljóspennur light pen lyspen
ljóstráðatøkni fiber optics
ljóstráður optical fiber
loka ® lata aftur
lokað lykkja closed loop lukket sløjfe
lop jump hop
lopkommatal floating-point number flydende tal
loysnarknappur escape key
loysnarstavur escape character
loysni h resolution opløsning
lógvatak handshake
lutbúnaður shareware
lús bug lus
lykilorð keyword nøgleord
lykilrein key field
lykkja loop løkke
lýsiorð descriptor
lækkandi descending
læna borrow (to) låne
løða load (to)
løðari loader

M
margfalda replicate
markamót interface grænseflade
markatekn delimiter skilletegn
málteld computational linguistics datalingvistik
megabýt Mb/megabyte
meginregla principle princip
megni h capacity kapacitet
merki mark mærke
merkingarfrøði semantics semantik
merkingarligur semantical semantisk
merkja mark (to) mærke
mest merkjandi talstavur most significant digit
mesta s maximize (to) maksimalisere
miðalatgongdartíð mean access time
miðaltíð mean time middeltid
miðfirra decentralize (to) desentralisere
miðil k medium
miðlamynd media diagram mediediagram
miðsavna centralize (to)
miðseta center (to) centrere
minni memory hukommelse
minnisdeild memory partition
minnisdiskur memorydisk, RAM-disk
minnisfastur memory resident
minst merkjandi talstavur least significant digit
minsta s minimize (to) minimalisere
móðurborð motherboard
mótald h modem
mótfylla kv complement
mótul k modul
mús mouse mus
myndil k model
myndlan kv modelling
mynstur pattern
mynsturkensl h pattern recognition
møna monitor

N
nákvæmi h precision præcision
nálaprentari matrix printer matrixprinter
nálýsing declaration erklæring
náptak pirate copy piratkopi
náptøka software piracy piratkopiering
nároyna test (to) teste
nertiskíggi k touch screen
nervalíkis- neuro-
net network net
netbygnaður network structure
netritmynd network chart
niðurdragsmynd pulldown menu
niðurtøka download
noktan negation
null zero nul
nýggj regla kv new line ny linje
nýnevna rename (to) omdøbe
nýtarabók user's guide sh leiðarbók
nýtaramót user interface brugergrænseflade
nýtaratýður user friendly brugervenlig sh brúkaratýður
nýtari consumer, user sh brúkari
nýtsluskipan application
nærnet LAN/local area network lokalnet

O
orðbýting hyphenation orddeling
ovfylli h redundancy
ovurtekstur hypertext
ovurtelda supercomputer

Ó
óbeinleiðis atsetur indirect address indirekte adresse
óbrigdil constant sh fastatal
ógilda cancel (to), disable (to) annullere
ólíkning inequality ulighed
óstevjavnaður asynchronous asynkron
óvirkin gluggi inactive window ikke-aktivt vindue

P
pakki packet
pappírsleingja kv printer paper endeløs bane
pappírstrog paper tray papirsbakke
postkassi mailbox
prent print
prenta print (to) printe
prentari printer
prentrit hardcopy
pulja pool
puntur cell

R
rað row række
raða sort (to) sortere sh skilja
raðfesti h priority prioritet
raðfylgi h sequence rækkefølge
raðfylgin l sequential sekventiel
raðsending serial transmission serietransmission
raðtal subscript2 indeks
rammi k border ramme
ravindi h flt ® elektronikkur
rás channel kanal
regluendi end of line linjeslut
regluformur normal form normalform
reglulop line feed linjespring
regluprentari line printer linjeskriver
regluritil line editor
regluskipa normalize (to)
reglusmog h wraparound
reiðlag relay relæ
reiðraður nested
rein kv (flt:reinar) field felt
reinsa clear (to) slette
rekkja record post
rekkjulongd record length
renniband streamer tape
ringfesta cycle (to)
ringing dial-up opkald
ringlisti circular list
ringnet ring network
ringrás circuit kredsløb sh streymrás
ringur cycle
rita type (to)
ritil k editor1 editor
ritbúnaður software programmel
ritminni RAM
ritmynd diagram
ritseting text editing
ritstjóri editor2 redaktør
ritstjórna edit2 (to) redigere
roki overhead
rokniark spread sheet regneark
rokniarksforrit spread sheet program regnearksprogram
roknieind arithmetic unit regneenhed
royndarforrit test program prøveprogram
rútur ® gluggi
rætta edit1 (to) rette
rættlestur proofreading korrektur
rættstavari spell checker
rørleiðing pipeline

S
samanlegging addition
samanseting configuration konfiguration
samansettur composite
sambindari connector
sambinding connection
sambundin associative
sambæri h ® samnýti
sambærur ® samnýtur
sameina join (to) forene
samgeril k parallel processor
samgildistelda analog computer analog datamat
samgildur analog analog
samheingishjálp contextual help specifik hjælp
samkervi integrated system integreret system
samlát simulation simulering
samlátast simulate (to) simulere
samláti k simulator
samleggjari adder adderer
samløga sum
samnýtarakervi shared system
samnýti k compatibility kompatibilitet sh sambæri
samnýtur compatible kompatibel sh sambærur
samrás integrated circuit integreret kreds
samrøða dialog
samsending parallel transmission paralleltransmission
samskifti h communication kommunikation
samskiftisreglur communication protocol
samsvar match
samtalva relation relation
samtalvudátugrunnur relational data base relationsdatabase
samtíðis concurrent
samvirkin interactive interaktiv
sanna verify (to) verificere
sannindatalva truthtable
savnari assembler
savnsforrit library program biblioteksprogram
seinkan delay
sekstandatal hexadecimal number
senda upp upload (to)
sendiferð transmission rate
sernýtslukervi dedicated system
seta1 kv session
seta2 s set (to) sætte
seta í mount (to)
seta í gongd start (to) starte
seta í staðin replace (to) erstatte
seta í verk implement (to) implementere
setiborð clipboard monteringsbord
setningsbygnaður syntax
setningskannari syntax checker
setningur statement
sigulband magnetic tape magnetbånd
síða page side
síðuskifti form feed
síðumerking page numbering
síla kv mask maske
sínámillum útilokan mutual exclusion
sjálvbjargin útstøð intelligent terminal
sjálvbyrja boot strap (to)
sjálvsettur ® forsettur
sjálvstøðugt kervi stand-alone system
sjálvvirkin automatic automatisk
sjálvvirking automation automatisering
skapfrøði topology
skák slash
skákskrift italics kursiv
skel kv shell
skeljarrit shell script
skifta switch (to)
skifti transition
skiftibásur shift register skifteregister
skiftiknappur shift key
skiftil k switch
skilja ® raða
skilmarka define (to) definere
skilmarkan definition
skilvís atgerð logical operation logisk operaton
skilvísur logical
skíggi k screen skærm
skíggjadepil pixel
skíggjaloysni h screen resolution
skíggjamynd screen view skærmbillede
skíggjaprent print screen
skjal document dokument
skjalfesting documentation dokumentation
skjalsniðari document formatter
skjóta inn insert (to) indskyde
skorfesti h deadlock
skotmynd shootup menu
skotra pan (to)
skotran panning
skrá register1 kartotek, catalog katalog
skriva write (to) skrive
skriva oman á overwrite (to) overskrive
skrivihøvd writing head skrivehoved
skrivivardur write protected skrivebeskyttet
skrivstovusjálvvirking office automation kontorautomatisering
skrull [-dl] h scroll
skrulla [-dla] scroll (to)
skrullilás [-dl-] scroll lock
skyldsemi kv relationship
slag type
sláa inn key (to) indtaste
sláa upp look up (to)
sleppa ® lata út
slepping release
slit interrupt afbryder
sloka slot
slóðfesti audit trail
smá- minor
smátelda minicomputer minidatamat
smella ® klikkja
snara rotate (to)
snið format
sniða ® forsniða
snúningur rotation
snælda ® hylkisband
sonn tíð real time
sor crash
spegling mirroring spejling
spjaldur label etiket
spoling spooling
spor track spor
spora trace (to)
sporiforrit trace program
staðrætta justify (to)
staðvísi k marker
stakkur stack
staknýtari single user
standari k standard standard
standur k mode tilstand sh støða
stangarkota bar code
stangarprentari bar printer
stappa compress (to)
stavafeingi ® teknfeingi
stavakensl character recognition
stavamynd typeface
stavasnið font
stavrað alphabet alfabet
stavraða alphabetize (to) alfabetisere
stavraðaður alphabetical
stavur character tegn
steðgiknappur stop key
stevjavnaður synchronous
stigveldisbygnaður hierarchic structure
stilla align (to)
stílur ® vísitalva
stjørna asterisk
stjørnunet star network
stovna create (to) oprette
stór- major
stórstavalás caps lock
stórtelda mainframe
streymrás ® ringrás
strika erase (to), delete (to) slette
strika undir underscore (to)
strikiknappur delete key slettetast
strokkur ® klingra
strongur string streng
stuðla assist (to)
stúgva pack (to) pakke
stytting abbreviation forkortelse
stýriboð h flt command kommando
stýrieind control unit styreenhed
stýriforrit control program
stýrifrøði cybernetics kybernetik
stýrikervi operating system operativsystem
stýriknappur control key/CTRL
stýristong ® stýrisvølur
stýristøð console konsol
stýrisvølur joy stick styrepind sh stýristong
stýritekn control character
stýva truncate (to)
stødda size (to)
støða state ® standur
støðugur permanent
støðuregla status line
støðuskifti state transition
støkkmynd pop-up menu
suð noise støj
surr zoom
surra zoom (to)
svartíð response time svartid
svíkur fault
sýna display (to)
sýni view
sýnislitur display color
sæti position

T
taka niður download (to)
taka upp aftur resume (to)
taka úr dismount (to)
tal number tal
tal- numeric numerisk
talgilda digitize (to) digitalisere
talgildistelda digital computer digital datamat
talgildur l digital
talknappur numeric key numerisk tast
talkvørn number cruncher talknuser
talmerkja number (to) nummerere
talritan number representation talrepræsentation
talstavur digit ciffer
talstovnur fixed point part mantisse
talstrekki interval2
taltekn cipher1
talva table tabel
talvustýrdur table driven
teiga tabulate (to) tabulere
teigari tabulator
teigasmog h snaking column
teigshøvd column heading kolonneoversigt
teigur column kolonne
teingja (tát: tongdi) link (to) lænke
teknari plotter
teknfeingi character set sh stavafeingi
teknindi h flt graphics grafik
teknmynd ® ímynd
teksthøvd header toptekst
tekstvarp teletext tekst-TV
tekstviðgerð text processing tekstbehandling
teld kv edp edb sh edv
telda1 computer datamat
telda2 s data process (to) databehandle
teldarfrøði datalogy datalogi sh dátufrøði
teldarfrøðingur - datalog
teldorð computer term
teldufløga CD-ROM sh dátufløga
teldufrøði computer science datamatik
teldufrøðingur computer scientist datamatiker
teldupostur electronic mail
telduprentgerð desk-top publishing datatryk
telduskíggi display unit dataskærm
teldusníkur hacker
teldustuðlað formgáva CAD/computer assisted design
teldustuðlað læra CAL/computer assisted learning
teldustuðlað virking CAM/computer assisted manufacturing
telduteknindi h flt computer graphics
teldutøkni computer technology
teldutøkur machine readable maskinlæsbar
telduútgerð computer equipment
telduvørður system manager
teljari counter tæller
teljitøl natural numbers naturlige tal
tilfeingi resources
tilgjørt mál artificial language kunstigt sprog
tilgjørt vit artificial intelligence kunstig intelligens
tilgongd process proces
tillaga ® herma
tilluta assign (to) tildele
tillutan assignment tildeling
tiltakseintak backup copy reservekopi
tilvísingarbók reference manual
tippi h buffer
tídd kv frequency frekvens
tíðarbil interval1
tíðarbýttur timeshared
tíðarskamtan timeslice
tíggjutalsstavur decimal digit decimalciffer
toli k operand
tólbúnaður hardware
tóldrívari device driver
tóleind device
tólmál machine language maskinsprog
tólmenni robot
tólóbundin machine independent maskinuafhængig
tómastrongur null string nulfølge
tómstilla reset (to) slette
transistari ® farkleiv
tráður thread
trumla drum
trúnaðardátur confidential data konfidentielle data
trygdarrit back up
trygdarrita back up (to) kopisikre
træ tree
træbygnaður tree structure
trænet tree network
tulkari interpreter fortolker
tungumál natural language naturligt sprog
"tú fært tað, tú sært" WYSIWYG/ what you see is what you get
tútur tap
tvinnað linja twisted pair
tvífaldur tætti double density
tvífalt nákvæmi double precision dobbelt præcision
tvífylla kv twos complement 2's komplement
tvítals- binary binær
tykisligur virtual virtuel
tykisminni virtual memory
tænasta service
tætti k density tæthed
tøki h availability
tøknifrøði technology

U
umbøn request anmodning
umdømi domain
umhvarv outline, profile profil
umhvørvi environment miljø
ummynda transform (to) omforme
umseta translate (to), compile (to) oversætte
umsetari compiler oversætter
umsiting maintenance vedligeholdelse sh viðlíkahald
umsjón supervision
umsjónari supervisor
umskiftiknappur alternate key
umskriva transcribe omskrive
umsnúgva convert (to) konvertere
umstava transliterate (to)
undirflot underflow
undirforrit subroutine underprogram
undirgrein footnote fodnote
undirstøð slave station slavestation
upplýsindi h flt informatics informatik
upplýsing information
uppritsbók scratchpad
uppseting setup, layout
uppstiga upgrade (to) opgradere
uppstiging upgrade opgradering

Ú
úr erva og niður top-down
úr neðra og upp bottom-up
úrfáningur inference
úrrit report rapport
úrritan report writing
úrtøkur abstract
útbýting kv distribution fordeling sh býti
útbýtt kervi distributed system distribueret system
útgerð equipment
útgongd exit udgang
útgoymsla external storage eksternt lager
útluta allocate (to)
útprent printout udprint
útritast logout (to)
útstøð terminal terminal
útstøkk drop-out
úttak output uddata
úttól peripheral device perifert udstyr

V
vaka yvir monitor (to) overvåge
vallisti selection list
valmerki check marker hak
valmynd menu
valmyndastýrt forrit menu-driven program menustyret program
valtøkur optional valgfri
varnari sensor
vátta confirm (to) bekræfte
velja select (to) udvælge
verk job job
verkark worksheet
verkbyrði workload
verkfeingi working set
verkseting implementation implementering
verkskrá working directory
verkstýrimál job control language
verkstýring job control
verkstøð kv work station arbejdsstation
verkætlan project projekt
verkøki working area arbejdsområde
vernd protection beskyttelse
verndarlás privacy lock
vertstelda host (computer)
vertur ® ambætari
verulag ® einindi
viðlíkahald ® umsiting
viðskiftari client
viðstøða assertion
villa error fejl
villuboð error message
vinstri breddi left margin venstremargin
vippa kv flip-flop
virði value
virkin gluggi active window aktivt vindue
virking manufacturing sh framleiðsla
virkisbásur register2 register
virkja (tát: virkti) activate (to) aktivere
virus h virus
vistfastur resident
víðkað minni extended/expanded memory
vísi k cursor markør
vísital index number indekstal
vísitalva index indeks sh stílur
vøkuforrit monitor program

Y
yrkislag ® háttalag
yvirfíla master file hovedfil
yvirflot overflow overløb
yvirskriftarbjálki title bar overskriftsbjælke
yvirstøð master station hovedstation

Ý
ý y acute

© Føroyska málnevndin